Contacte Generalitat de Catalunya
Fletxa Departament d'Ensenyament - Mapa escolar
Visió temàtica
Catalunya
Municipis
Superfície
Habitants
Densitat
Serveis Educatius
Heu seleccionat
  Àmbit geogràfic
Àrees territorials Zona educativa Comarca Municipi Districte
  Naturalesa
  Que imparteix els ensenyaments de:


desplegar afinar cerca

desplegar afinar cerca

desplegar afinar cerca

desplegar afinar cerca

desplegar afinar cerca

desplegar afinar cerca

desplegar afinar cerca

desplegar afinar cerca

desplegar afinar cerca  Àmbit geogràfic
Àrees territorials Zona educativa Comarca Municipi Districte
  Serveis Educatius


Visió temàtica
Catalunya
Municipis
Superfície
Habitants
Densitat
Serveis Educatius
Àrees territorials Zona educativa
Comarca Municipi Districte
Centres que imparteixen

Què és el mapa escolar?


El mapa escolar s'ha desenvolupat en compliment del que estableix el Decret 84/2010, de 29 de juny, del mapa escolar i vol ser una eina que permeti que tota la comunitat educativa i especialment persones que es dediquen a tasques de programació, anàlisi i estudis sobre el sistema educatiu, puguin accedir a informació administrativa i d'altra de complementària que els permeti dur a terme la seva tasca.
 1. Fonaments legals
 2. Funcionalitats
 3. Glossari
 4. Recomanacions de configuració


1 - Fonaments legals


La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació estableix en el seu article 8 que el mapa escolar és l'instrument que reflecteix l'oferta del sistema educatiu i l'activitat educativa no universitària, i és la base a partir de la qual s'ha d'elaborar la programació a què fa referència l'article 44. La informació que conté el mapa ha d'ésser actualitzada regularment.

(DOGC núm. 5422, de 16.07.2009)

El Decret 84/2010, de 29 de juny, del mapa escolar desenvolupa el que estableix la Llei 12/2009 d'educació. En el seu article 1 estableix que:

 1. El mapa escolar és l'instrument digitalitzat que reflecteix l'oferta dels ensenyaments compresos en el sistema educatiu de Catalunya i l'activitat educativa no universitària, els centres que els imparteixen i els serveis educatius, qualsevol que siguin les persones destinatàries de l'ensenyament, la titularitat del centre i el seu sistema de finançament.
 2. El mapa escolar constitueix, també, la base per a la programació de l'oferta educativa per tal d'establir, amb caràcter territorial, les necessitats d'escolarització que ha de satisfer el Servei d'Educació de Catalunya.
 3. Tothom ha de tenir accés al contingut del mapa escolar i se n'ha de donar publicitat mitjançant la web del Departament d'Ensenyament.

(DOGC núm. 5664, de 06.07.2010)
2 - Funcionalitats


La principal font d'informació del mapa escolar d'acord amb Decret 84/2010 és el Registre de centres del Departament i també altres bases de dades de gestió: base de dades de centres docents (CDE), base de dades de centres no docents (CND) i altres.

Amb el mapa escolar l'usuari pot tenir accés a la informació relativa a la distribució territorial de l'oferta d'ensenyaments i serveis educatius de Catalunya.

En aquest sentit és un instrument que dóna informació de:

El cercador del mapa escolar permet cercar a partir de diferents agregacions territorials i d'ensenyaments i el resultat obtingut de la cerca es pot visualitzar sobre el mapa del territori.

Aquests resultats, que també es visualitzen en forma de llista a la part inferior del mapa, es poden exportar a un full de càlcul que recull, a part de les dades d'identificació i de localització, la informació sobre els grups o capacitats de cada centre per ensenyament i nivell.

El sistema subministra també informació de context del territori seleccionat

Pantalla principal - Cerca simple

A la pantalla principal es mostra el mapa i una cerca simple que permet fer selecció segons Àrees territorials i Zones educatives i segons les opcions administratives pròpies de la l'organització territorial de Catalunya: comarca, municipi i districte municipal.

També mostra els ensenyaments que s'imparteixen a Catalunya, que es poden triar de manera múltiple.

El resultat de la cerca es visualitza sobre el mapa.

Les icones de navegació dins del mapa permeten realitzar les funcions pròpies d'un Sistema d'informació geogràfica: apropar, allunyar, acotar una àrea determinada, veure el resultat amb visió topogràfica, fotogràfica, centrar l'objecte en el mapa, etc.

A l'esquerra de la pantalla hi apareix un bloc anomenat "visió temàtica" amb informació de context referida al territori seleccionat: població total, població en l'edat escolar de 3 a 16 anys, superfície, densitat i una classificació dels centres segons la tipologia següent:

Aquesta informació es refereix sempre al conjunt dels centres del territori, al marge de la cerca específica que s'està duent a terme.

Cerca avançada

Aquesta pestanya conté un cercador que ofereix triar dins dels mateixos àmbits territorials que la cerca simple, però permet precisar més el tipus d'ensenyament i el tipus de titularitat.

Un cop s'ha fet la cerca, apareixen sobre el mapa els centres triats, a la zona dreta un recordatori de la selecció feta, i a la part inferior de la pantalla, el total de centres resultants i la relació paginada del resultat de la cerca.

Cerca per nom

Aquesta cerca permet localitzar un centre a partir del nom i retorna la mateixa informació que la resta de cerques.

Cerca de serveis educatius

Aquesta pestanya ofereix la possibilitat de localitzar els serveis educatius del Departament segons la seva tipologia.

Un cop triats, permet veure a quins centres donen cobertura.

En el cas dels serveis educatius que actuen sobre àmbits territorials supracomarcals el sistema mostra una nota que indica l'abast territorial corresponent en cada cas. Per exemple, els CREDA donen servei a tots els centres d'una àrea territorial, els camps d'aprenentatge estan oberts a tot el territori de Catalunya.
3 - Glossari


Centres del Servei d'Educació de Catalunya: Formen part del Servei d'Educació de Catalunya tots els centres sostinguts amb fons públics i que imparteixin ensenyaments Obligatoris o ensenyaments declarats gratuïts per la LEC. A efectes del mapa, s'hi inclouen també els ensenyaments de batxillerat i de formació professional de grau superior.

Centres d'educació infantil de primer cicle sostinguts amb fons públics: Són les llars d'infants o escoles bressol de titularitat pública i aquells de titularitat privada subvencionats pel Departament.

Atenció a necessitats educatives especials en centres específics: A través d'aquest epígraf es recupera la informació d'aquells centres que només escolaritzen alumnes amb necessitats educatives especials.

Educació no presencial: Fa referència als ensenyaments impartits per l'Institut Obert de Catalunya. Quan es demana aquest tipus d'ensenyament des de qualsevol municipi que no sigui Barcelona, el sistema indica que aquest centre és a Barcelona i dóna servei a tot Catalunya.

Serveis educatius

Àrees territorials

Segons l'article 175 de la LEC

 1. L'Administració educativa de la Generalitat s'estructura en Àrees territorials que es delimiten d'acord amb l'organització territorial de Catalunya i tenint en compte criteris demogràfics.
 2. Cada àrea territorial ha de comptar amb un servei territorial o òrgan administratiu determinat pel Govern per a atendre les necessitats de la població compresa en el seu territori, d'acord amb les previsions de la programació educativa, sens perjudici del que estableix l'article 160 amb relació a l'administració de l'educació a la ciutat de Barcelona.
 3. Els serveis territorials o òrgans administratius determinats pel Govern constitueixen òrgans desconcentrats de l'Administració educativa que, d'acord amb els criteris generals establerts pel Govern, tenen, amb relació a l'àrea territorial corresponent, les funcions següents:
  1. El desenvolupament de les polítiques educatives.
  2. La gestió dels recursos relatius al funcionament dels serveis i les prestacions que configuren el Servei d'Educació de Catalunya.
  3. El suport a la gestió educativa i administrativa dels centres i els serveis educatius.
  4. La cooperació amb les administracions locals.
  5. La inspecció del sistema educatiu.
  6. La interlocució i l'atenció a la comunitat educativa.
  7. L'autorització dels centres privats, d'acord amb el que es determini per reglament.
  8. Les altres que els siguin atribuïdes per disposició reglamentària.4 - Recomanacions de configuració


La resolució mínima de pantalla per la correcta visualització és de 1024px per 768px, però es recomana una resolució superior.

Els navegadors suportats són:

Avís legal | Accessibilitat | Sobre el web | © Generalitat de Catalunya
 
[error]S'ha produit un error al connectar amb el servidor.
[advertencia]

S'ha detectat que la resolució del seu navegador és menor de 1024px per 768px i la visualització de la pàgina no serà òptima.